Modlitby za pronásledované křesťany

 

 

A tak, bratří, modlete se za nás,
aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás
a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí.

(2. Tesalonickým 3,1)

 


17.09.2018 12:46:45

Egypt: Davy protestujících muslimů si vynucují ukončování činnosti křesťanských společenství

Jiří P., Hradec Králové

Pane, Bože náš a Otče, prosíme přijdiž již rychle a ukonči svojí divnou mocí vzteklost nepřátel Tvého lidu vyvoleného - Církve i Izraele - prosíme ve jménu Ježíše, Syna Božího. Amen


28.08.2018 20:48:58

Nigérie: Důležité připomenutí

Jiří P., Hradec Králové

Otče nebeský - požehnaný Spasiteli - posilni naši sestru Leah k věrnosti, až.... třeba až do smrti. Amen.


29.06.2018 19:29:44

Severní Korea: Zákaz vypouštění balónů nad území Severní Koreje

Jiří P., Hradec Králové

Pane Bože náš, prosíme dej nám moudrost a sílu Ducha - tu i tam v Korei - konat Tvé dílo věrně, než nastane noc, kdy již žádný nebude moci dělati.......... Ó ujmi ruku moji a veď mne - i ruce jejich veď i tam v Korei - Ty sám. Ve Tvém jménu a k oslavení Tvého jména Ježíš, prosíme. Amen.


28.06.2018 18:28:22

Egypt: Únosy křesťanek na vzestupu

Jiří P., Hradec Králové

Požehnaný Spasiteli a Otče náš, kterýž jsi v nebesích, prosím dej sílu nám všem - i našim souženým bratřím a sestrám v Egyptě - sílu Ducha svého svatého k setrvání v pravé křesťanské víře, ve víře ve Tvou svrchovanost a moc a ve tvůj Příchod, při kterém nastoupí konečně spravedlnost, když pak již budeš vládnout nad národy prutem železným. Přijdiž tedy, Pane Ježíši !! Amen.


27.06.2018 21:08:35

Alžírsko: Členové dvou společenství mohou opět používat své modlitebny

Jiří P., Hradec Králové

Pane Bože náš, Tvým cestám porozumíváme jen částečně, a tak prosíme dej nám - i těm našim spolupoutníkům v Alžírsku - své jasno i déšť, tak jak se Tobě líbí, tak aby růže našich životů mohly kvést. Chceme pamatovat na Tvá Slova skrze apoštola, že skrze mnohá soužení musíme vcházet do nebeského království.... proto prosíme uděl do srdcí našich Ducha moudrosti a síly ke svatému životu. Prosíme ke Tvé cti, ve jménu Syna Božího, Ježíše. Amen.


12.06.2018 21:28:45

Vietnam: Potvrzení výše trestu

Jiří P., Hradec Králové

Nebeský Otče - Spasiteli, prosíme pomoz nám i bratru ve Vietnamu, být věrnými až do smrti.... vzpomínáme na Tvé Slovo, že se nemáme bát těch co zabíjejí tělo.... věříme v lepší věci u Tebe v nebesích. Amen


03.06.2018 18:18:18

Alžírsko: Úřady si vynutily ukončení činnosti několika společenství

Jiří P., Hradec Králové

Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, Tvá vůle ať se stane i při i skrze věrné v Alžírsku.... i u nás.... a zbav nás od zlého, neboť věříme, že jest Tvá moc tak učinit..... ve jménu Syna Božího, Ježíše, prosíme. Amen


 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

 

Poznámky

 

  • Modlitby přidávejte přímo k jednotlivým zprávám, tato stránka pouze zobrazuje jejich seznam.
  • Aktivně zapojit se mohou pouze registrovaní uživatelé, změnit přihlašovací/osobní údaje je možné zde.
  • Pro modlitby v angličtině můžete využít Persecuted Church Prayer Wall na stránkách kanadského Hlasu mučedníků.